รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคคลกรประจำสาขา
รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคคลกรประจำสาขา
จำนวนอาจารย์ประจำสาขาืทั้งหมด  5  คน
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.00    ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 60.00    ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.00

อาจารย์
5 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0 คน
รองศาสตราจารย์
0 คน
ศาสตราจารย์
0 คน


อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 100.00    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00    รองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00    ศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00