คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปิดสอนสาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ 2544 จนถึง ปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นแบบเอกเดี่ยว มีอาจารย์ชาวไทยประจำสาขาวิชา 6 ท่าน อาจารย์ชาวจีนประจำสาขาวิชา 2 ท่าน และมีนักศึกษาชาวจีนมาเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจำนวน 200 คน และจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี มีสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนที่ทันสมัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ เช่น หนังสือและเอกสารประกอบการสอนภาษาจีน นิตยสารภาษาจีนต่างๆ เทปคาสเซท CD VCD DVD เพลง นิทาน ภาพยนตร์จีน รวมทั้ง สื่อการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง และมีห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมภาษาจีนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล จัดให้นักศึกษาทุกคนเป็นบัดดี้กับเพื่อนชาวจีน เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะภาษาจีนจากเจ้าของภาษา โดยไม่ต้องไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็มีบรรยากาศการเรียนที่มีเพื่อนๆชาวจีนได้
บุคลากร
อาจารย์จิรภัทร จอมพล
M.A. (Linguistics and applied linguistics)
Yunnan Normal University
อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ (ลาศึกษาต่อ)
M.Ed. (Curriculum and Teaching Methodology)
Beijing Language and Culture University
อาจารย์พร้อมบุญ สายช่างทอง
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
Yunnan Normal University
อาจารย์ทัตทยา บุญดิเรก
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
Yunnan Normal University
อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคำ
M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language)
Yunnan Normal University
อาจารย์Ni Qi
B.A. (Social Work)
Wuhan Jianghan University
อาจารย์Song Yanjun
M.A. (teaching Chinese as a second language)
Jilin University
อาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์
M.Ed. (Teaching Chinese To Speakers of Other Languages)
Chongqing University
อาจารย์เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
M.Litt. (Chinese Literature)
Shanghai Jiao Tong University