รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๕๕

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ    :    Bachelor of Arts Program in Chinese

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)    :    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
ชื่อย่อ (ไทย)     :    ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :    Bachelor of Arts (Chinese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)      :    B.A. (Chinese)

โครงสร้างของหลักสูตร
       โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้
จำนวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    ๑๒๖    หน่วยกิต
       โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า    ๓๐    หน่วยกิต
    ๑.๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        ๑๒-๑๕    หน่วยกิต
    ๑.๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    ๓-๙    หน่วยกิต
    ๑.๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    ๓-๙     หน่วยกิต
    ๑.๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ๖-๙    หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน               ไม่น้อยกว่า    ๙๐    หน่วยกิต
    ๒.๑) กลุ่มวิชาเนื้อหา               ไม่น้อยกว่า    ๘๓    หน่วยกิต
        ๒.๑.๑ วิชาบังคับ                    ๔๘    หน่วยกิต
        ๒.๑.๒ วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า    ๓๕    หน่วยกิต
    ๒.๒) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        ๗    หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า    ๖    หน่วยกิต